Đội ngũ lãnh đạo LCC Group

LCC GROUP

Ban lãnh đạo

Được xây dựng bởi các đại diện chủ chốt với nền tảng kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng. Từ suy nghĩ mang lại giá trị cho cuộc sống, những con người tiêu biểu đã hình thành nên LCC Group.

MR. LOC DANG

MR. LOC DANG

LCC GROUP